Czech   English   Deutsch

Základní informace k ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing)

S účinností od 1.8. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jenž implementuje do národní legislativy směrnici EU 2019/1937 ze dne 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
Cílem zákona je poskytnout podporu a ochranu oznamovatelům, kteří oznámí své obavy ohledně jakýchkoli podezřelých nežádoucích událostí, které jsou v rozporu se zákonem, vnitřními pravidly apod. (tzv. protiprávní jednání), o kterých se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s pracovní nebo obdobnou činností. Smyslem ochrany oznamovatelů je eliminovat jakékoliv sankce (odvetná opatření) směřovaná vůči nim v souvislosti s podanými oznámeními a přispět tak k ochraně veřejného zájmu.
Oznamovatelem ve smyslu zákona je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost a tímto jednáním jsou porušovány právní předpisy spadající do následujících oblastí

 1. Finanční služby, povinný audit a jiné ověřovací služby, finanční produkty a finanční trhy
 2. Daň z příjmu právnických osob
 3. Předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 4. Ochrana spotřebitele
 5. Soulad s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
 6. Bezpečnost dopravy, přepravy a provoz na pozemních komunikacích
 7. Ochrana životního prostředí
 8. Bezpečnost potravin, krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví
 9. Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 10. Hospodářská soutěž, veřejné dražby a zadávání veřejných zakázek
 11. Ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
 12. Ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
 13. Ochrana finančních zájmů EU
 14. Fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU

Dále se oznámení může týkat jednání, které má znaky trestné činnosti nebo přestupku se sazbou pokuty alespoň 100 000 Kč a případného porušování zákona o ochraně oznamovatelů.
Oznámení by mělo obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.
Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.
Oznámení mohou být podávána prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Hvězdárny a planetária s pobočkou na Kleti v Českých Budějovicích, externího oznamovacího systému (Ministerstvo spravedlnosti ČR) nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).
Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti vydala formou vnitřního předpisu pravidla pro oznamování podezření na spáchání jakéhokoliv protiprávního jednání odehrávajícího se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, a pravidla pro ochranu osob, které takové oznámení učiní.

Oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti může oznamovatel podat následujícími způsoby:

 1. Elektronicky na e-mailové adrese: klet@klet.cz
 2. Písemně v listinné podobě na adrese Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti, Whistleblowing, Zátkovo nábřeží 4, 370 01 České Budějovice s označením obálky „NEOTVÍRAT - pouze do rukou příslušné osoby“.
 3. Osobně v budově Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti na adrese Zátkovo nábřeží 4, 370 01 České Budějovice u příslušné osoby. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení
 4. Telefonicky na telefonním čísle 386 352 044. Telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván.

 

Stanovené příslušné osoby pro podávání oznámení:

Ing. Jana Tichá, zástupce Mgr. Radek Stránský


 

Přehled příslušných předpisů:

 1. Směrnice EU 2019/1937 ze dne 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
 2. Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
 3. Metodika Ministerstva spravedlnosti ČR k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
 4. Vnitřní předpis: směrnice č. 31. Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)
© 1996-2024, HaP České Budějovice-Kleť | Realizace Kostax s.r.o.
| počet návštěv: 2 715 087 od 1. 9. 1996 | Prohlášení o přístupnosti twitter facebook instagram